Sökning: "Tvärsnittsdata och paneldata"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tvärsnittsdata och paneldata.

 1. 1. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå en intressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på att ledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 2. 2. Korruption och tillväxt i utvecklingsländer: En empirisk studie av överföringskanaler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christel Lindblom; [2015]
  Nyckelord :Korruption; Ekonomisk tillväxt; Överföringskanaler; Paneldata; Utvecklingsländer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker empiriskt sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. Utöver det direkta sambandet mellan korruption och BNP-tillväxt, studeras även indirekta samband genom estimeringar av korruptionens påverkan på etablerade kontrollvariabler för tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Arbetslöshet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden : En empirisk analys av vilka kommunala faktorer som kan påverka den höga arbetslösheten bland utrikesfödda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dounia Pascha; [2014]
  Nyckelord :Unemployment; foreign-born; native born; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistical and preference based discrimination and country-specifik human capital; Arbetslöshet; utrikes född; inrikes född; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistisk- och preferensbaserad diskriminering samt land-specifikt humankapital;

  Sammanfattning : Unemployment amongst Swedish citizens is higher within the group which falls under the designation foreign-born. The aim of this thesis is to examine which municipal factors that can explain the differences in unemployment amongst foreign-born relative to native born. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas en fonds prestation av dess förmögenhet? : en studie av svenska fonder under perioden 2003-2008

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Wikander; [2008]
  Nyckelord :Fonder; fondförmögenhet; prestation; sharpekvot; Jensens alfa;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om fonders prestation beror på dess förmögenhet. Syftet är att se om små fonder presterar bättre än stora (sett till riskjusterad prestation) och således är att föredra. Undersökningen innehåller 21 stycken svenska fonder med inriktning på nationella placeringar över perioden 2003-2008. LÄS MER

 5. 5. Fungerar föräldraförsäkringen som jämställdhetspolitiskt styrmedel? : En empirisk studie över föräldraledighetens påverkan på individers löner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lena Hensvik; [2006]
  Nyckelord :föräldraledighet; löneeffekter; humankapitalteorin; signaleffekter;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur individers löner påverkas av föräldraledighet. Genom att skatta enlöneekvation på tvärsnittsdata för 2003 samt paneldata för åren 1998-2003 kan det konstaterasatt det finns en signifikant skillnad mellan löneeffekterna hos kvinnor och män vidföräldraledighet. LÄS MER