Sökning: "Tvångsomhändertagande av barn enligt LVU"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Tvångsomhändertagande av barn enligt LVU.

 1. 1. Hemma bra men borta bäst? - Tvångsomhändertagande av barn och intresseavvägningar vid vårdens upphörande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cecilia Rådelius; [2019]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; förvaltningsrätt; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år tvångsomhändertas tusentals barn av socialnämnden och placeras för vård enligt LVU i ett familjehem. Att tvångsvårda ett barn är mycket ingripande, men vad innebär egentligen ett sådant omhändertagande? Vad kan barnets familj göra och vad har socialnämnden för skyldigheter för att möjliggöra ett upphörande av vården? Ställs barnkonventionen mot EKMR i någon del av processen och vad innebär detta? Utgångspunkten är att vård av barn ska bedrivas i enlighet med principen om barnets bästa och återföreningsprincipen, men vad innebär dessa principer och vad händer när de inte stämmer överens? Frågeställningarna ovan har besvarats i ett led att uppfylla uppsatsens två syften. LÄS MER

 2. 2. Tvång i barnets intresse: En kvalitativ innehållsanalys av vilken innebörd barnets bästa har tillskrivits när det gäller tvångsomhändertagande av barn och unga

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melinda Asplund; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; Tvångsomhändertagande; Proposition 1989 90:28; Proposition 2000 01:80; Socialtjänstlag 2001:453 ; Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Barnrätt; Föräldrarätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barnets rättsliga status som minderårig är en unik sådan i bemärkelsen att andra har befogenheter att utöva tvångsmedel på dem alldeles oavsett deras samtycke, och på grundval av vad någon annan säger är bäst för dem. Dessa befogenheter regleras i Socialtjänstlag (2001:453), SoL, och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och där en gemensam grundläggande princip för beslutsfattande är den om barnets bästa. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck av barn : - med inriktning på 2 § LVU

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Strand; Per Jansson; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsomhändertagande; hedersrelaterat våld och förtryck; heder; hederskontext.;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem som på senare år har upp-märksammats i Sverige, framförallt på grund av morden på Pela och Fadime. I de samhällen som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck finns ett starkt samband mellan kvinnors och flickors sexualitet och mäns heder. LÄS MER

 4. 4. Rättsliga förutsättningar för tvångsomhändertagande av barn och unga : Barnets bästa genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Olivia Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tvångsomhändertagande; LVU; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Uppsatsen inriktar sig på omhändertagande av barn och unga i enlighet med tvångsvårdslagstiftningen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen omfattas av bedömningskriterier utan tydliga definitioner, vilket kan resultera i tolkningssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Är det verkligen i omsorgen det brister? - En rättssäkerhetsanalys kring LVU-regleringen med särskilt fokus på ”Bollnäsmålet”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kim Zakrisson; [2015]
  Nyckelord :LVU; Brister i omsorgen; Tvångsvård; Förvaltningsrätt; Administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De bestämmelser som i dag tillämpas i Sverige beträffande vård av barn och ungdomar som lever i missförhållanden eller som på annat sätt far illa återfinns i socialtjänstlag (2001:453) samt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Bestämmelserna i socialtjänstlag (2001:453) reglerar den frivilliga vård som kan erbjudas då barnets föräldrar, och i vissa fall den unge själv, lämnat sitt samtycke därtill. LÄS MER