Sökning: "Tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet Tvåspråkighet.

 1. 1. Matematikterminologi på svenskt teckenspråk i matematikundervisning : En empirisk undersökning med fokus på lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Yudiana Yang; [2021]
  Nyckelord :döv; matematikterminologi; matematik; multimodalitet; teckenkartläggning; teckenspråk; translanguaing; transspråkande; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Det är känt sen tidigare att det finns brister inom matematikterminologi på svenskt teckenspråk. Samtidigt har det noterats att många döva elever inte lyckats nå de nationella målen i matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka matematikterminologin på svenskt teckenspråk samt behovet av att utveckla den. LÄS MER

 2. 2. FLERSPRÅKIGHET I UNDERVISNINGEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Khayala Asgarova; [2020-11-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bakgrund; språkutveckling; tvåspråkighet; modersmålsundervisning; nyanlända elever; interaktion;

  Sammanfattning : Språk har en unik betydelse och en central funktion i skolan. Dagens skolor blir alltmer flerspråkiga och de flerspråkiga eleverna behöver mer stimulans och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER

 4. 4. Translanguaging som verktyg för lärande -En undersökning av lärares erfarenheter av undervisning inom SO förelever i processen att lära sig svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Blomquist; Daniela Padilla; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; tvåspråkighet och flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; den proximala utvecklingszonen; elever i processen att lära sig svenska som andraspråk; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Eftersom skolan idag är multikulturell vill vi ta reda på lärares inställningartill translanguaging som ett verktyg för att stödja dessa elever att uppnå kunskapskraven i SO.Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares erfarenheter inom undervisning av elever iprocessen att lära sig svenska som andraspråk i SO. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning i matematik för andraspråkselever : Lärares egna erfarenheter av språkbarriärer inom problemlösning och hur matematikundervisningen anpassas för att gynna andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikaela Karlsson; Ellinor Gavelin; [2020]
  Nyckelord :problemlösning; matematik; andraspråkselever; lärarnas uppfattning; tvåspråkighet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få insikt i vilka erfarenheter lärare har av problemlösning inom matematik för andraspråkselever. Erfarenheterna bygger på tre nivåer som innefattar hur lärarna anpassar undervisningen, vilken påverkan lärare upplever det har på elevers problemlösning att de är andraspråkselever samt vilket stöd som finns tillgängligt för lärarna i verksamheten. LÄS MER