Sökning: "Tvingande reglering"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Tvingande reglering.

 1. 1. Syftesenlig och lämplig? - En undersökning av budpliktens tillämpning i Sverige och dess lämplighet ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Greiff; [2019]
  Nyckelord :Offentligt uppköpserbjudande; budplikt; rättsekonomi; aktiemarknad; aktiemarknadsrätt; takeover-regler; Aktiemarknadsnämnden; AMN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker budplikten på den svenska aktiemarknaden ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Syftet är dels att undersöka om de svenska budpliktsreglerna tillämpas syftesenligt, dels om budplikten är lämplig på den svenska aktiemarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket kompletteras med en argumentation de lege ferenda. LÄS MER

 2. 2. Har hållbarhetsrapporternas granskningsnivå förändras efter reformeringen av årsredovisningslagen? : - En kvantitativ studie på 1 730 svenska aktiebolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Samuelsson; Katarina Sandå; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Report; Review Level; Compliance Compulsory Regulation ; Debt Ratio; Corporate Size; Industry; Hållbarhetsrapport; Granskningsnivå; Årsredovisningslagen; Reform; Tvingande reglering; Skuldsättningsgrad; Företagsstorlek; Bransch;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om granskningsnivån av hållbarhetsrapporter har förändrats på grund av tvingande reglering, nämligen reformeringen av den svenska årsredovisningslagen 2016. Studien söker även svar på huruvida skuldsättningsgrad, storlek och branschtillhörighet kan förklara granskningsnivån av hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 3. 3. Det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering : En jämförande studie för att identifiera eventuella förändringar i bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Granström; Anna-Karin Kindberg; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; lagkrav; bankbranschen;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett dagsaktuellt ämne och hållbarhetsrapportering har på grund av detta fått en allt större närvaro i företags rapporteringsflora. I tidigare forskning diskuterades det huruvida detta ska ske på frivillig basis eller omfattas av ett obligatoriskt lagkrav. LÄS MER

 4. 4. Reglering av naturliga monopol med särskild tillämpning på de svenska elnäten : Hur kan elnätens intäktsreglering utvecklas för att göra den mer hållbar?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Naturliga monopol; monopol; elnät; reglering; intäktsram; Energimarknadsinspektionen;

  Sammanfattning : Frågan om elnätspriser och investeringar i elnät kan tyckas banal, men den är viktig ur flera dimensioner. Elnäten är en absolut tvingande förutsättning för det samhälle vi har i Sverige idag. Detta genom att det inte finns någon funktion i samhället som fungerar några längre stunder utan elkraft. LÄS MER

 5. 5. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. LÄS MER