Sökning: "Tvistlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Tvistlösning.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Commercial cross-border mediation : Is there a better way of promoting it?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bashir Mohamed; [2020]
  Nyckelord :singapore mediation convention; mediation; ADR; medling; alternativ tvistlösning; processrätt; medlingsdirektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Påståendedoktrinen och dess undantag : Tillämpning i rättegång och skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Andersson; [2017]
  Nyckelord :skiljeförfarande; påståendedoktrinen; anknytningsdoktrinen; genomlysning;

  Sammanfattning : Påståendedoktrinen är en rättsprincip som understödjer snabbhet, effektivitet och slutlighet för den tvistlösning som sker genom skiljeförfaranden. När en part till stöd för sin talan åberopar ett rättsfaktum som har betydelse i både processuellt och materiellt hänseende riskerar skiljenämnden eller domstolen att föregå sakprövningen i sin behörighetsprövning. LÄS MER

 4. 4. Får idrotten ha sin egen justis? - En utredning om gränserna för idrottares möjligheter att rättsligt överpröva idrottsinterna beslut i allmän domstol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Ax; [2017]
  Nyckelord :processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idrottsrörelsen har en stark tradition av självbestämmande, vilket även inbegriper idrottsintern tvistlösning. Denna tradition av självbestämmande har lett till att ytterst få tvister av idrottslig karaktär har prövats i allmän domstol. LÄS MER

 5. 5. Att främja medling – till varje pris? - En studie av olika tillvägagångssätt för att främja medling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Ekdahl Norling; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Rättsekonomi; Komparativ rätt; Alternativ tvistlösning; Medling; Civil Procedure; Law and Economics; Comparative Law; Alternative Dispute Resolution; ADR; Mediation; Conciliation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mediation, or conciliation, is a fast dispute resolution method with relatively low costs. A large proportion of all mediation procedures appear to result in successful agreements that are complied with by the parties. LÄS MER