Sökning: "Twice exceptional"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Twice exceptional.

 1. 1. Skolutveckling med kognitionen i fokus : framgångar och utmaningar i att möta elevers olikheter och likheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lilyana Thorsager; Charlotta Lindvall; [2021]
  Nyckelord :Cognitive variations; Giftedness; Neurodevelopmental disorders; School development; SOC; Special needs education; Successful schools; Twice exceptional; Framgångsrik skola; KASAM; Kognitiva variationer; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Skolutveckling; Specialpedagogik; Särskild begåvning; Twice exceptional;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to acquire knowledge and understanding of successful school development, with a focus on students' cognitive abilities. The survey focuses on the implementation of development work and its effects on the organization and students' development. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med elever med särskild begåvning och ASD : Fenomenet Twice Exceptional i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Petra Trygg; Leyla Yilbar Norgren; [2020]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Twice exceptional; 2E; ASD; lärmiljö; likvärdighet; skolutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Särbegåvning och samverkan : En intervjuundersökning av föräldrar och lärare till särbegåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Home; school; cooperation; parents; giftedness; NPD; twice-exceptional; Hem; skola; samverkan; föräldrar; särbegåvning; NPF; dubbelriktad begåvningsproblematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och diskutera hur undervisande lärare och föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos upplever samarbetet mellan skolan och hemmet. För att ta reda på hur det förhåller sig används en kvalitativ intervjumetod, tre föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos och tre lärare intervjuades. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om lärares och elevers uppfattningar kring särskild begåvning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Identifiera; skriftspråk; speciallärare; särskild begåvning; twice- exceptional; upptäcka;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidragStudien vill belysa de särskilt begåvade eleverna, hur lärare kan möta och upptäcka dem så attde får den kunskapsutveckling de har rätt till. Att särskilt begåvade även kan hainlärningssvårigheter, att begåvningen också kan vara ett hinder i deras inlärning och döljaandra svårigheter p.g.a. LÄS MER

 5. 5. Särskilt begåvade barn med dyslexi : Fyra föräldrars erfarenheter av stöd och samverkan med skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Mona Lundberg Vendlegård; [2017]
  Nyckelord :twice-exceptional; gifted students; dyslexia; parents; collaboration; twice-exceptional; särskilt begåvade elever; dyslexi; föräldrar; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa hur några föräldrar till särskilt begåvade barn med dyslexi upplever barnets skolsituation vad gäller stöd och samverkan med skolan. Fyra föräldrar till särskilt begåvade barn med dyslexi intervjuades. LÄS MER