Sökning: "TwoStep Kluster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden TwoStep Kluster.

  1. 1. Illusion eller Verklighet? : En statistisk analys av relationen mellan e-förvaltning och demokrati

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Författare :Dan Kindstrand; [2020]
    Nyckelord :E-government; E-participation; Democracy; Pearson Correlation; TwoStep Cluster; Linear regression; E-förvaltning; E-deltagande; Pearson Korrelation; TwoStep Kluster; Linjär regression;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine the relationship between e-Government and Democracy. The first step in fulfilling this quest was to find indexes which appropriately quantify these very general terms. LÄS MER