Sökning: "Tyngdpunktsmodellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Tyngdpunktsmodellen.

  1. 1. Konceptuellt ramverk för lagerlokalisering : – En kvalitativ studie om lagerlokalisering

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

    Författare :Jacob Malmerberg; [2012]
    Nyckelord :Supply Chain Management; Value Chain; Warehouse Location; Gravity model; Conceptual framework; Diva; examensarbete; uppsats; Försörjningskedja; Lagerlokalisering; Tyngdpunktsmodellen; Konceptuellt ramverk; komplexitet; logistik; lager; transport;

    Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering har gjort försörjningskedjan till ett komplicerat nätverk med många påverkande faktorer. I försörjningskedjan är valet av anläggningars position viktigt för att företag ska behålla sin konkurrenskraft. Valet av lagerlokalisering har stor påverkan på ett företags framgång. LÄS MER