Sökning: "Typhus"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Typhus.

 1. 1. Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Nylund; Lovisa Rendert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the possibilities of introducing a state credit guarantee for energy efficiency of apartment buildings. Heating and hot water in apartment buildings account for about 8% of Sweden's total energy use and many of the buildings have potential to greatly reduce its energy use. LÄS MER

 2. 2. Handberäkningar och finita elementanalyser : Betydelsen av materialvalet  på skillnaden mellan beräkningsmetoderna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Johanna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Handberäkningar; finita elementmetoden; Eurokod; EKS 11;

  Sammanfattning : För att kunna säkerställa att en byggnad kan konstrueras enligt lagarna krävs att man vet hur storbelastning konstruktionen kommer utsättas för och därför är lastnedräkning viktig fördimensioneringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka de skillnader som uppstår när mananvänder förenklingarna som finns i handboksformlerna jämfört med den avancerade finitaelementanalysen och hur materialvalet påverkar skillnaden. LÄS MER

 3. 3. Generativ design vid bostadsutformning : En fallstudie om teknikens potential och kravtillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Holm; [2020]
  Nyckelord :Generativ design; kravtillämpning; bostadsutformning; designautomation; typhus;

  Sammanfattning : Ökad planering och kontroll av projektering i byggprojekt kan leda till tidsbesparingar och kvalitetsförbättringar, menar Lidelöw, Stehn, Lessing och Engström (2015). Computer Aided Design (CAD) är en teknik som vanligtvis används för att stödja framställningen av ritningar under projekteringsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Flexibelt småhus : Framtagande av typhus åt Dalahus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Elisabet Wennström; [2019]
  Nyckelord :småhus; framtidsbyggande; hållbarhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen står inför en stor utmaning för att bidra till en mer hållbar utveckling för att minska klimatpåverkan. I detta arbete undersöks möjligheten att bygga flexibla småhus som ett led i att bidra till minskad energiåtgång genom att maximera småhusens användning och bygga dem så energisnålt som möjligt, med miljövänliga material. LÄS MER

 5. 5. Hur stort får vi bo? : Klimatpåverkan per person i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna Lindqvist; Michaela Wolf; [2019]
  Nyckelord :Living area; living area per person; lifecycle analysis; 1; 5-degree goal; typical house; CO2 emissions; CO2e.; Boarea; boarea per person; livscykelanalys; 1; 5-gradsmålet; typhus; CO2-utsläpp; CO2e.;

  Sammanfattning : Purpose: The world is supposed to aim for a maximal global warming of 1,5 degrees Celsius which means an ecological footprint of 1,3-ton CO2e/person, year. How much does a sustainable living situation affect the living area per person? With the help of a typical Swedish house and a lifecycle analysis the living area is put in relation to the 1,5-degree aim. LÄS MER