Sökning: "Tyra Lundquister"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tyra Lundquister.

  1. 1. Förändrade förutsättningar i arbetslivet - En studie kring HR-avdelningars omställning till distansarbete i spåren av covid-19-pandemin

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Tyra Lundquister; [2021]
    Nyckelord :Distansarbete; organisationsförändring; digitalisering; HR-arbete; Social Sciences;

    Sammanfattning : Under rådande covid-19-pandemi har företag och arbetsplatser valt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och genomgått omfattande förändringsarbeten för att kunna erbjuda arbetstagare att i större utsträckning än tidigare kunna arbeta hemifrån. Distansarbete och en digital omställning är inte något nytt och svenska företag var redan innan covid-19- pandemin intresserade av större möjligheter till distansarbete. LÄS MER