Sökning: "Tyska normer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Tyska normer.

 1. 1. Roller och ledarskap hos lärare : Tyska studenters upplevelser av lärare i Tyskland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Vide Magnusson; [2020]
  Nyckelord :upplevelse; kvalitativ intervjustudie; roll; lärare; student; ledarskapsstil;

  Sammanfattning : Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie på företagsfaktorer som påverkarmängden CSR-upplysningar i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Hillenfjärd; Heidi Kaiser; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; Shareholder structure; Profitability; Visibility; Global reporting initiative; Corporate social responsibility; Hållbarhetsredovisning; Ägarstruktur; Lönsamhet; Synlighet; Global reporting initiative; Corporate social responsibility;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ett ökat tryck på företag att ta ett socialt ansvar, Corporate social responsibility (CSR). För att företag ska uppfattas som legitima måste de överensstämma med samhällets sociala normer, värderingar och förväntningar, vilket enligt legitimitetsteorin tros vara en stark drivkraft till att företag ökar sin omfattning kring frivilliga CSR-upplysningar. LÄS MER

 3. 3. Så sjung, bara sjung! : initiala och operationella normer i sångboksöversättningar av Astrid Lindgrens visor via multimodal analys av text, bild och musik.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Anna Larsson; [2017]
  Nyckelord :songbook translation; multimodal analysis; song translation; Astrid Lindgren; initial and operational norms; musical rhythm; rhetorical style within songs; sångboksöversättning; multimodal analys; sångöversättning; Astrid Lindgren; initiala och operationella normer; musikalisk rytm; retoriska stilmedel i visor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att analysera vilka initiala och operationella normer som har använts vid översättningar till tyska av sångboksuppslag till visor skrivna av Astrid Lindgren. Modellerna som har använts är hämtade från Franzon (2009), Franzon (2016) och van Meerbergen (2010). LÄS MER

 4. 4. Ironi – ett vapen att framföra kritik : Allvarsam kritik levereras med humor i Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Miriam Huovinen; [2017]
  Nyckelord :Ironi; kritik; humor; makt; Hallonbåtsflyktingen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen, en roman utgiven på finska av Miika Nousiainen (2007) och översatt till svenska av Mårten Westö (2009). Jag har utgått från Linda Hutcheons och Katharina Barbes teorier om ironi i min analys. LÄS MER

 5. 5. Flickor ska vara söta och snälla. Om barns rätt till sin egen identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Olsson; [2015]
  Nyckelord :Genus; gränsöverskridande; könsneutralitet; könsskapande; normer; representationer; språkbruk; värderingar;

  Sammanfattning : Olsson, Marie (2015). Flickor ska vara söta och snälla. Om barns rätt till sin egen identitet. Förskollärarutbildningen, Malmö högskola Syftet med denna studie är att belysa vilka normer och värderingar om kön som pedagogerna förmedlar inom förskolans verksamhet. LÄS MER