Sökning: "UN Convention of the Rights of the Child"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden UN Convention of the Rights of the Child.

 1. 1. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Nyckelord :Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Sammanfattning : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. LÄS MER

 2. 2. Jakten på barnkonventionen i förskolan : En kvalitativ studie om hur barnkonventionen synliggörs i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johanna Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barns intresse; barns rättigheter; barnsyn; FN:s konvention för barnets rättighet; förskolans miljö;

  Sammanfattning : Jag har i förestående studie genom semistrukturerade observationer på två olika förskolor undersökt hur Barnkonventionen synliggörs i miljön. Sverige har för ett år sedan, 1 januari 2020, inkorporerat FN:s konvention för barnets rättigheter i svensk lag, men i mitt arbete i förskolan har jag inte upplevt någon större skillnad. LÄS MER

 3. 3. Symboliskt ställningstagande eller praktisk förändring? En studie om barnutredares resonemang kring det första året med barnkonventionen som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stina Lindström; Anna Hellsten; [2021]
  Nyckelord :Convention on the Rights of the Child; incorporation; social work; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the thoughts and experiences of children’s investigators of the social services regarding the recent incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) into Swedish domestic law. By doing so we wished to gain a greater understanding of the practical implications of this new law. LÄS MER

 4. 4. Barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd : "Vad är barnets bästa? Det är ju en tolkningsfråga"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Maltesson; Karin Werkström; [2020]
  Nyckelord :Child perspective; social assistance; discretion; power; resources.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to analyze how social workers relate to the child perspective in the processing of social assistance. Previous studies have shown that there is a knowledge gap among social workers how to implement the child's perspective in the management of social assistance. LÄS MER

 5. 5. Den vita lögnen : En studie om samverkan mellan skola och hem samt dess påverkan på relationer mellan pedagog/elev och pedagog/vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christopher Gibson; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :collaboration; communication; ethics; asymmetric symmetrical relationship; leisure center; school; trust; dialogue; relationship competence; practical knowledge; samverkan; kommunikation; etik; asymmetrisk symmetrisk relation; fritidshem; skola; tillit; dialog; relationskompetens; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : In our independent work, the purpose for us is to gain an increased insight into the complex collaboration that exists between educators and guardians and to gain an increased insight into the relationship between educator and student. We believe that this is not a sufficiently explored topic in the after-school center and the challenge therefore lies in finding suitable literature that relates to our independent work. LÄS MER