Sökning: "USA Sverige area"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden USA Sverige area.

 1. 1. Faktorer som påverkar ekföryngring : Pilotstudie med fokus på effekter av brand

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Anna Lexne; [2022]
  Nyckelord :Oak; Quercus robur; Quercus petrea; regeneration; prescribed fire; canopy cover; seed plants; root sprouts; fire-oak hypothesis; Ek; Quercus robur; Quercus petrea; föryngring; brand; naturvårdsbränning; krontäckning; fröplantor; rotskott; brand-ek-hypotes;

  Sammanfattning : Ekträd har en central roll i den biologiska mångfalden, där de utgör både livsrum och födkrok för ett stort antal insekter, lavar, svampar och fåglar under sin långa livstid och därefter i den döda veden. Ek har minskat dramatiskt under de senaste 200 åren, men orsakerna till detta är inte helt klarlagda. LÄS MER

 2. 2. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hellwer; [2021]
  Nyckelord :reglerande ekosystemtjänster; luftföroreningar; buller; luftkvalitet; bullerreducerande; regulating ecosystem services; air pollution; noise pollution; noise reduction; air quality;

  Sammanfattning : Större delen av världens befolkning bor i städer och det är en trend som ser ut att fortsätta framöver. Klimatet och utmaningarna i städer skiljer sig mot landsbygden och luftföroreningar och buller är två negativa faktorer som det ofta är högre nivåer av i urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 4. 4. Stadsodlingar : Hållbar livsmedelsproduktion i en urbaniserad värld

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Madeleine Cromnier; Erik Södergren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett globalt skifte gentemot urbanisering pågår och allt fler människor i världen lever sina liv istadsmiljöer. Den ökande stadsbefolkning medför frågor kring hur urban tillväxttakt kankombineras med låg klimatpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Injury prevention in vehicle side collisions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Olof Lidström; Oscar Edling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In America around 30% of all fatal car collisions are a result of side collisions. Furthermore, in Europe between 28% to 38% of all side collisions results in serious injury or death. There are existing protection systems to minimize the risk of injury. LÄS MER