Sökning: "USA uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden USA uppsats.

 1. 1. Skyddsnivån på andra sidan vattnet - Om bedömningen av tredjelands skyddsnivå vid överföring av personuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Wändahl; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; GDPR; adekvat skyddsnivå; Schrems; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU anses av många ha en av världens strängaste regleringar för dataskydd. Unionen och dess medlemsstater har dock, likt resten av världen, i och med den globala och tekniska utvecklingen ett intresse av att kunna överföra personuppgifter till tredjeländer. LÄS MER

 2. 2. ”Vänstern har lanserat ett narrativ om att USA:s polis systematiskt jagar och utsätter svarta människor för ’rasism’.” : En komparativ språklig innehållsanalys av artiklar ur Svenska Dagbladet, Fria Tider och The American Spectator utifrån skildringen av Black Lives Matter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annika Hector; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; George Floyd; Svenska Dagbladet; Fria tider; The American Spectator; Nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om skildringen av Black lives matter skiljer sig mellan olika tidningar baserat på dess politiska ställningstagande. Genom en kvalitativ innehållsanalys kommer följande frågeställningar att besvaras; Hur ser språkbruket ut i några mediers rapportering om Black Lives Matter? Finns det systematiska skillnader och likheter i språkbruket för olika medier? Vilka ställningstaganden kan urskiljas i nyhetsrapporteringen? Resultatet visar att Fria tider och the American Spectators rubriker, formuleringar och innehåll visar att det präglats av tidningens politiska färg medan Svenska Dagbladet har en mer neutral rapportering. LÄS MER

 3. 3. Att anpassa sig eller inte : En uppsats om hur ett svenskt multinationellt företag anpassar sin organisationskultur i Storbritannien och USA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Bäremo; Linnea Funck; [2021]
  Nyckelord :internationalisering; multinationella företag; organisationskultur; nationskultur; ursprungsland; värdland;

  Sammanfattning : Till följd av viss kunskapsbrist avseende organisationskultur som ämne i en alltmer global värld studerar uppsatsen ett svenskt multinationellt företags anpassning av organisationskultur i två länder. Studien undersöker frågeställningarna: ​Hur anpassas organisationskultur i förhållande till värdland för ett svenskt multinationellt företag? ​och ​Hur påverkar nationskultur anpassningen av organisationskultur? ​Hofstedes teori om organisationskulturella dimensioner samt nationskulturella skillnader används för att identifiera olika kulturer. LÄS MER

 4. 4. Rätten till abort - En komparativ analys av hur Sverige och USA fick fri abort, samt av Europadomstolens och USA:s Supreme Courts bedömning av rätten till abort i relation till rätten till privatliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Pershaf; [2021]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Abort; Rätten till abort; Rätten till privatliv; A; B and C v. Ireland; Roe v. Wade; Sverige; USA; Europadomstolen; Supreme Court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den historiska utvecklingen som ledde fram till fri abort i Sverige och USA samt jämför två rättsfall från Europadomstolen och USA:s Supreme Court, A, B and C v. Ireland och Roe v. Wade, för att utöver den historiska kontexten ge en förståelse för den juridiska argumentationen. LÄS MER

 5. 5. From Conversation to Action : Perceptions and Practices of Allyship in aSwedish Workplace Context

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laksana Baskaran; Emelie Jin; [2021]
  Nyckelord :Allyship; Diversity Management; D I; Global Organizations; Workplace Allyship; Training; Discrimination; Cross-cultural DM; Sweden; United States; Allyship; Diversity management; Mångfald och Inkludering; Globala organisationer; Utbildning; Diskriminering; Tvärkulturell DM; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Motivated by laws and regulations, moral grounds or the potential business advantages a more diverse workforce might bring, Diversity Management has become an ubiquitous part of organizational practices. Still, minorities are regularly exposed to social and structural discrimination at their workplaces. LÄS MER