Sökning: "Ulf Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ulf Gustafsson.

 1. 1. Boksamtal för barn i sorg : Skildringar av döden i Roy och Alla döda små djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jonna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Death; grief; grief processing; children’s grief; children’s literature; literary study; picture books; Gro Dahle; Svein Nyhus; Ulf Nilsson; Eva Eriksson.; Död; sorg; sorgebearbetning; barn i sorg; barnlitteratur; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : Genom att jämföra två bilderböcker undersöker det här arbetet hur döden skildras i barnlitteratur. Den kvalitativa litteraturanalysen fokuserar på hur text och bild skildrar döden och huvudkaraktärens sorg, samt vilka budskap illustrationerna förmedlar. LÄS MER

 2. 2. En studie i brott: om sexualitet, etnicitet och psykisk sjukdom : en kvantitativ och kvalitativ jämförelse om hur gärningsmännen bakom två uppmärksammade flickmord representeras i Aftonbladet och på Flashback forum.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Isabella Bohman; Cecilia Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :masculinity; sexuality; ethnicity; mental illness; media commodifaction; semiotics; perpetrator; framing.;

  Sammanfattning : The main purpose of this quantitative and qualitative study A study in crime: about sexuality, ethnicity and mental illness has been to reveal the relation between how the evening newspaper Aftonbladet and the Internet forum Flashback forum represent two men who has been convicted for the murder of two underaged girls. Hence more than one sixth of the swedish population has a lot of confidence in this newspaper it has been important to see how mental illness, sexuality, masculinity and ethnicity is produced and therefore reproduced through its descriptions of these men. LÄS MER

 3. 3. Laga kraft vinning för lovärenden enligt PBL (2010:900)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Maria Karlsson; Kristoffer Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Officials; Local Building committee; Delegation; Permits process; Reference of law; Con-cerned party; Announcement; Legally binding; Rule of law; Quality assurance; The Plan-ning and Building Act; Tjänstemän; Byggnadsnämnden; Delegationsordning; Lovprocessen; Bygglov; Laghänvis-ning; Grannehörande; Kungörelse; Laga kraft; Rättssäkerhet; Kvalitetssäkring; Plan- och bygglag;

  Sammanfattning : Varje kommun ska ha en byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden består av förtroendevalda poli-tiker som bland annat ansvarar för lovärendeprocessen. Tjänstemännen som jobbar med lovä-rendeprocessen är anställda av byggnadsnämnden. Tjänstemännens huvuduppgift är att ta be-slut i lovärenden via delegation från byggnadsnämnden. LÄS MER

 4. 4. Exponeringsmätning av arm- och ryggvinklar i läkemedelsindustrin : En uppföljande Studie efter ombyggnation

  Magister-uppsats, KTH/Hälso- och systemvetenskap

  Författare :Ulf Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report includes a study of a pharmaceutical company in Sweden that in 2014 carried out reconstruction of a production facility in order to improve the ergonomic conditions for the production technicians.   The aim of this report is to see if the result from process technicians' self-assessment of the ergonomic risks before and after the reconstruction can be verified by the results from the inclinometer measurements that the author conducted. LÄS MER

 5. 5. Marknadsandelarnas betydelse för dominansbedömningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carolin Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :precedent case law; legal history; market shares; the relevant market; dominance relevant marknad; marknadsandelar; rättshistoria; prejudicerande praxis; dominans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att marknadsandelarna är av betydelse för dominansbedömningen är välkänt inom konkurrensrätten. Frågorna är snarare vilken och hur stor betydelse marknadsandelarna har för bedömningen och utgången i ett specifikt fall i förhållande till övriga faktorer. LÄS MER