Sökning: "Ulf Sebenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulf Sebenius.

  1. 1. Kreditförluster hos storbankerna : En analys mellan kreditförluster och makroekonomiska faktorer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ulf Sebenius; [2015]
    Nyckelord :bankkriser; Investeringsfunktionen; IS-funktionen; kreditförlustrelation; kreditrisker; OLS; reporäntan;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan några makroekonomiska faktorer och de svenska storbankernas kreditförluster.  Att hitta indikatorer som kan ge tidiga signaler om kommande bankproblem är av stor vikt inte bara för banker utan för hela samhället. LÄS MER