Sökning: "Ulf Tommy Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulf Tommy Gustafsson.

  1. 1. Spielberg på svarta tavlan: Ett utvecklingsarbete om spelfilm i undervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Karl Johan Bratt; [2011]
    Nyckelord :Spelfilm; Historiedidaktik; Uppgifter; Historiebruk; källkritik; identitet;

    Sammanfattning : Examensarbetet är ett utvecklingsarbete som behandlar hur lärare kan använda spelfilm i undervisningen. Detta gör jag genom att se på hur olika yrkeshistoriker ser på spelfilm som förmedlare av historia. De historiker jag valt är Mats Jönsson, Ulf Zander och Tommy Gustafsson. LÄS MER