Sökning: "Ulf Wedin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulf Wedin.

  1. 1. Gymnasieelevernas uppfattning om ämnet Religion : en undersökning av hur eleverna på Björkhagsskolan upplever religionsämnet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Ingegerd Wedin; [2002]
    Nyckelord :religionsdidaktik; gymnasieskola; religionsämnet; klassrumsforskning; upplevelse; attityd;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur eleverna på Björkhagsskolan uppfattar ämnet religion. Tycker eleverna att det är viktigt att ha religionsundervisning och ska den ligga kvar som en obligatorisk kurs eller bör den vara en tillvalskurs? Jag vill också titta på om eleverna kan hitta något som de tycker är viktigt i undervisningen. LÄS MER