Sökning: "Ulla Linden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla Linden.

  1. 1. Barns rättigheter : vuxnas beslut - En studie av förskollärares resonemang om barns rättigheter i relation till förskolans matsituationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Ulla-Beth Lindén; [2014]
    Nyckelord :barn; pedagog; förskola; måltid; rättigheter;

    Sammanfattning : BakgrundBarns rättigheter i relation till förskolans matsituationer är i fokus i denna studie. Forskningen pekar på flera betydelsefulla begrepp som exempelvis ömsesidigt perspektivtagande, erkännande av barnet som person, barnsyn, barnperspektiv och pedagogers förhållningssätt, vilka beskrivs som viktiga då barnen utvecklar sin förståelse för demokrati. LÄS MER