Sökning: "Ulla Lovcalic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla Lovcalic.

  1. 1. Autonomi eller inflytande? : En innehållsanalys av Sveriges ambivalenta inställning till PESCO

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ulla Lovcalic; [2019]
    Nyckelord :autonomi; EU; försvarspolitik; inflytande; PESCO; Sverige; säkerhetsdilemma; säkerhetspolitik;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Sveriges inställning till det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) utifrån teorierna om småstaters säkerhetsdilemman med betoning på dikotomin mellan autonomi och inflytande. Undersökningen genomfördes med en textanalys av framförallt propositioner, motioner, partiprogram, debattartiklar, samt med samtalsintervjuer av Socialdemokraternas, Moderaternas, Vänsterpartiets och Liberalernas försvarspolitiska företrädare. LÄS MER