Sökning: "Ulla Sandström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla Sandström.

  1. 1. Att skriva - En komplicerad historia : Sju klasslärares beskrivning av extra anpassningar till elever i årskurs 1-5 med behov av stöd i sin skrivutveckling.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Ulla-Britta Sandström; [2018]
    Nyckelord :Skrivutveckling; extra anpassningar; strukturerat arbetssätt; lärarkompetens;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to describe the additional adaptations given by some teachers in grades 1 to 5 to students in need of support in their writing development in the Swedish subject. The research questions highlighted by the study are threefold: Which are the interviewed teachers experiences of students who need support in their writing development within the Swedish subject matter, how do the teachers describe that they adapt writing lessons to students who need extra support for these students, and finally, what success factors in the students does the interviewed class teachers observe in the work of supporting students' writing development. LÄS MER