Sökning: "Ulla Tangaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla Tangaard.

  1. 1. "Så fort en elev får en skärm i handen är det något som händer". En didaktisk analys av musiklärares beskrivning av hur de iscensätter musikundervisning med digitala verktyg i grundskolan.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

    Författare :Ulla Tangaard; [2019-08-26]
    Nyckelord :digitala verktyg; musikskapande; didaktisk iscensättning; kvalitativ intervju; didaktisk teori;

    Sammanfattning : Denna studies syfte är att få mer kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år beskriver sin undervisning med digitala verktyg och hur dessa verktyg förstås av lärarna. Forskningsfrågorna som besvaras i denna studie är följande: Hur reflekterar musiklärare kring didaktisk iscensättning av digitala verktyg? Hur beskriver musiklärare sin egen förförståelse av digitala verktyg i musikundervisningen? Studien är kvalitativ i sin ansats och materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem stycken musiklärare. LÄS MER