Sökning: "Ulla-Britt Olsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla-Britt Olsén.

  1. 1. Att utveckla läsförståelse. En studie om lärares arbete med läsförståelse i årskurs tre

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Margaretha Bengtsson; Ulla-Britt Lejemark-Olsen; [2010-09-09]
    Nyckelord :läsförståelse; lärarens betydelse; interaktion; bedömning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs tre arbetar med läsförståelse, vad de anser vara mest viktigt för att elever ska utveckla sin läsförståelse, vilka didaktiska redskap de använder sig av och i vilken omfattning de uppmärksammar och följer elevers läsutveckling. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivets syn på människans språk-, tanke- och kunskapsutveckling, där lärande sker genom deltagande i en gemenskap och där det grundläggande i lärprocesserna är språket och kommunikationen i interaktion med andra människor. LÄS MER