Sökning: "Ullared"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Ullared.

 1. 1. Organisationer i samhällskriser - en studie om samhällskrisers effekter på organisationer med coronapandemin och Gekås Ullared AB som exempel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Benjamin Karlsson; Andreas Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; organisatorisk utveckling; organisatorisk effektivisering; organisationsstruktur; proaktivitet.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Detaljhandelsbranschen har under de senaste åren genomgått förändringar kopplat till den digitala utvecklingen, vilket medfört en marknad präglad av större konkurrens. Samhälleliga krissituationer som coronapandemins skala, är ett fenomen som sällan inträffat i modern tid, och har haft stora inverkningar på den fysiska handeln. LÄS MER

 2. 2. Det platsbundna varumärket : En uppsats om hur företag kopplar varum'rket till plats och hur detta påverkar varumärkesidentiteten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gustav Ebertsson; Oliver Dimic; Linus Bergström; [2020]
  Nyckelord :Plecebranding; branding; place; identity; placeidentity; brandidentity; placebrandidentity; Platsvarumärken; varumärke; plats; varumärkesidentitet; identitet; platsvarumärke; platsvarumärket; platsidentitet;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varumärken fungerar som en bro mellan konsumenter och företag, skapar relationer, och sammanfattar det företaget står för i konsumentens sinne. Det är viktigt för företaget att varumärket säger rätt saker, och företaget måste vårda identiteten i varumärket. LÄS MER

 3. 3. From zero to hero : En fallstudie om hur användandet av internt varumärkesbyggande tagit Gekås Ullared till toppen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Veronica Ahlström; Frida Edlund Pihlaja; [2018]
  Nyckelord :Ett företags anseende; Internt varumärkesbyggande; Kundvärde;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor                                Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien avser även att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att stärka företagets goda anseende och därmed deras position på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Val av mindre kända utrymningsvägar – en studie av dynamiska vägledande system i varuhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Viktor Danielson; Anna Kylén; [2017]
  Nyckelord :Utrymning; vägval; utrymningsväg; dynamiska vägledningssystem; varuhus; gröna blinkande lampor; egress; exit choice; evacuation; dynamic evacuation systems; department store; wayfinding; green flashing lights; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate if dynamic way-guidance systems, namely flashing green lights mounted by an exit sign, can be used to increase the usage of lesser known egress routes in department stores. The study consisted of a literature study as well as experiments at Gekås department store in Ullared, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Implementering av hållbarhet i affärsstrategin inom detalj- och partihandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emiko Ha Johansson; Ida Karlberg; [2017]
  Nyckelord :Sustainable management; business strategy; sustainability strategy.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur företag inom detalj- och partihandeln går tillväga för att implementera arbetet med hållbarhet i verksamhetens affärsstrategi. Syftet är också att belysa hur kommunikation av hållbarhet kan påverka implementeringen. LÄS MER