Sökning: "Ulrica Brokvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrica Brokvist.

  1. 1. Kulturmöten i skolan En kvalitativ intervjustudie av lärares syn på elever i det mångkulturella Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Ulrica Brokvist; [2001]
    Nyckelord :Education; Invandrarelev; kulturmöten; kulturkrock; identitet; Pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet i detta arbetet var att identifiera vilka slags problem som kan uppstå för elever med invandrarbakgrund och hur vi som lärare kan hantera och lösa dessa. Dessutom var syftet att se hur skolan och lärarna kan stärka dessa elevers identiteter. LÄS MER