Sökning: "Ulrica Kvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrica Kvist.

  1. 1. Pedagog i ett förändrat samhälle - en studie om pedagogers förhållningssätt till samhällsutvecklingen och dess påverkan på elevers läsförmåga

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Ulrica Kvist; Marie Sjöland; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Då studier visar att elever idag har en sämre läsförmåga än för femton år sedan, är uppsatsens syfte att undersöka om samband finns mellan de senaste årens ökade media- och IT utbud och pedagogers förhållningssätt till detta i undervisningen. Avsikten är även att undersöka vilka faktorer som främst inverkar på elevers läsförmåga. LÄS MER