Sökning: "Ulrica Palm Sandra Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrica Palm Sandra Berggren.

  1. 1. Att göra barns röster hörda - barns uppfattningar av visuellt berättande och högläsning ur barns perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sandra Berggren; Ulrica Palm; [2014]
    Nyckelord :Barns perspektiv; fenomenografi; förskola; högläsning; röster; uppfattning; visuellt berättande;

    Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie var att ge röst åt de medverkande barnens tankar, genom att synliggöra deras perspektiv på och uppfattningar av fenomenet visuellt berättande och högläsning i förskolan. Studien är gjord ur barns perspektiv och inspirerad av en fenomenografisk ansats, vilket innebar att det var centralt för oss att söka efter barnens uppfattningar. LÄS MER