Sökning: "Ulrika Artberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Artberger.

  1. 1. Förebyggande och främjande -om tidiga insatser i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Ulrika Artberger; [2019]
    Nyckelord :Förebyggande arbete; förskolan; pedagogisk dokumentation; specialpedagogens roll; tidiga insatser;

    Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER