Sökning: "Ulrika Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ulrika Berg.

 1. 1. Självvald inläggning inom den psykiatriska vården : En scoping study

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Gino Berg Ojeda; Ulrika Månsson; [2019]
  Nyckelord :empowerment; in-ward treatment; patient-controlled admission; psychiatry; egenmakt; psykiatri; självvald inläggning; slutenvård;

  Sammanfattning : Background: The psychiatric care has changed from an institutionalized care towards a more patient-centered care, were ideas such as autonomy and patient participation are raised. The model of Patient-controlled admission has been developed in line with the development. LÄS MER

 2. 2. Decorating omnichannels : Shedding light on the consumer perspective on omnichannel behavior

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Berg; Johanna Tornblad; [2017]
  Nyckelord :omnichannel; omnichannel retail; omnishopper; TAM; technology acceptance;

  Sammanfattning : The emerging phenomena of omnichannel has gained momentum with both scholars and practitioners as the future of retail. Fueled by technological developments, the characteristic behavior of omnishoppers are spreading. LÄS MER

 3. 3. Polisen: Människan bakom uniformen : En undersökning om hur Polisen i Uppsala länarbetar med att personifiera sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Nordberg; Ulrika Berg; [2014]
  Nyckelord :Corporate Brand Personality; Varumärkespersonlighet; Personifiering; Varumärke; Värdegrund; Polisen;

  Sammanfattning : I denna uppsats belyses Polisen i Uppsala län ur ett varumärkesbyggande perspektiv med syfte att undersöka om teorier avsedda för företag i konkurrenssituation även kan appliceras på en offentlig myndighet. En kartläggning av Polisen Uppsalas arbete med personifiering av sitt varumärke i sociala media görs genom intervjuer, innehållsanalys och sekundärdata. LÄS MER

 4. 4. En cynisk historia : En studie i hur psykologiska kontrakt påverkar missnöje

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Berg; Ulrika Persson; [2014]
  Nyckelord :Psychological contract; cynicism; organizational cynicism; employee cynicism; communication; dissatisfaction; Psykologiska kontrakt; cynism; organisationscynism; employee cynicism; kommunikation; missnöje;

  Sammanfattning : Syfte: Vi vill med vår studie utforska hur utbrett missnöje är på arbetsplatser. Genom att studera det psykologiska kontraktet vill vi förklara hur det påverkar missnöje när kontraktet bryts. Metod: Vår studie är en kvalitativ metod med en abduktivt forskningsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Sömnstörningar hos sjukvårdspersonal som har rotationstjänst

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Ulrika Berg; Gabriella Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER