Sökning: "Ulrika Blomquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Blomquist.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på svensk akutmottagning

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Tomas Viberg; Ulrika Blomquist; [2016]
    Nyckelord :Sjuksköterska; omvårdnad; akutmottagning; erfarenheter; litteraturstudie; Sverige.;

    Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning ställs det höga krav på sjuksköterskans professionella kompetens och förmåga att anpassa bemötandet till olika patienter. Arbetet inriktas på att så snabbt och säkert som möjligt bedöma patienternas medicinska behov. LÄS MER