Sökning: "Ulrika Edsmalm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Edsmalm.

  1. 1. Exkluderande processer- i gränslandet mellan system och livsvärld : En specialpedagogisk studie utifrån ett fall av dilemma

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Ulrika Edsmalm; [2013]
    Nyckelord :förnuft vetande-normer värderingar-diskursernas kamp-pedagoger som subekt-barn som ideal konstruktion-exkludering-skolans praktik och organisation;

    Sammanfattning : Den här c- uppsatsen i specialpedagogik fokuserar på barn som använder ett utagerande beteende i skolan och vad ett sådant beteende kan leda till i form av olika åtgärder. I ett nyligen framlagt slutbetänkande från DEJA, delegationen för jämställdhet (SOU 2010:99), ställs frågan om barns stora representation i specialpedagogiska åtgärder sker på andra premisser än inlärningsmässiga svårigheter. LÄS MER