Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Anknytningsmönster och alexitymi hos studenter.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ulrika Gelfgren; Agneta Justrell; [2015]
    Nyckelord :anknytningsmönster; alexitymi; universitetsstudenter;

    Sammanfattning : Det finns ett samband mellan otryggt anknytningsmönster och alexitymi, men det är oklart under vilka förhållanden det gäller. Studien syftade till att undersöka samband mellan anknytningsmönster och alexitymi hos psykologstudenter och studenter inom teknik- och naturvetenskap vid Umeå universitet. LÄS MER