Sökning: "Ulrika Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Ulrika Johansson.

 1. 1. Muntligt berättande som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn : Förskollärares erfarenheter och kunskaper om muntligt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ulrika Alfredsson; Åsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :multilingualism in preschool; oral storytelling; language development in preschool; språkutveckling i förskolan; flerspråkighet i förskolan; muntligt berättande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever att muntligt berättande påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien utgår från en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barn som far illa-sjuksköterskans upplevda svårigheter att upptäcka när barn far illa : Litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Eklund; Eva Johansson; [2022]
  Nyckelord :Child abuse; emergency department; nurse; detect; difficulties;

  Sammanfattning : Nyckelord: Barnmisshandel, akutmottagning, sjuksköterska, upptäcka, svårigheter   SAMMANFATTNING Bakgrund: Barnmisshandel är ett hälsoproblem som förekommer över hela världen. Globalt sett är 7 % av barn med skador som söker vård på akutmottagningar utsatta för övergrepp. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarnens erfarande av att blanda och separera : En studie om vad som händer med barns erfarande av att blanda och separera när aktiviteten genomförs två gånger.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ulrika Johansson; Maria Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mix; experience; separate; explore; express; Blanda; erfara; separera; utforska; uttrycka;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to contribute with knowledge about what happens to childrens experience of mixing and separatingwhen an activity is carried out twice. The method we used in the stady is a qualitative interview method whit semi-stuctured interwiews with cdildren in preschool. LÄS MER

 4. 4. Matematikläraren är också en lärare i läsning : En enkätstudie om främjande och stödjande insatser med fokus på läsning i matematikämnet på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Hultman; Ulrika Johansson Jemail; [2022]
  Nyckelord :enkätstudie; extra anpassningar; lässvårigheter; matematikämnet; mellanstadiet; stödinsatser; The simple view of reading;

  Sammanfattning : Elevens läsförmåga påverkar hur eleven tar till sig textinnehåll, vilket i sin tur inverkar på kunskapsinhämtningen. Undervisning i läsning är viktig i alla skolans ämnen då ämnestexter ställer olika krav på läsförmågan. LÄS MER

 5. 5. Hur pedagoger förhåller sig till lärplattor i förskolans verksamhet : En studie om hur pedagoger förhåller sig till lärplattor i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning; Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Ulrika Skarp; Erika Johansson; [2021]
  Nyckelord :Lärplatta; digitala verktyg; förhållningssätt; kompetensutveckling; pedagog; digital kompetens. Learning tablets; tablet; preschool.; Lärplatta; digitala verktyg; förhållningssätt; kompetensutveckling; pedagog; digital kompetens. Learning tablets; tablet; preschool.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien har varit att öka kunskapen om hur pedagoger förhåller sig till användandet av lärplattor i förskolan. För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod, där vi har intervjuat åtta pedagoger som arbetar i förskolan. LÄS MER