Sökning: "Ulrika Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Ulrika Karlsson.

 1. 1. En studie om hur socialsekreteraren lyfter fram barnets perspektiv i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulrika Karlsson; Sarah Björk De Farfalla; [2019]
  Nyckelord :Opacifying; Children´s perspective; social work; investigation; discretionary power.; Osynliggörande; barns perspektiv; socialt arbete; utredning; diskretionär makt; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to find out if social workers are opacifying children in children investigations. We wanted to get knowledge about, how social workers make children visible in the investigation by allowing their voices to be heard. The data for the study was collected from six interviews in the south of Sweden. LÄS MER

 2. 2. LÄKEMEDEL TILL KATT VID DIABETES MELLITUS TYP 2 : Hur fungerar inkretinläkemedel på katt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Ulrika Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Styrning under tillväxt : en fallstudie på ett tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elise Pålsson; Ulrika Rehnström; [2017]
  Nyckelord :management control system; growth; manufacturing company; information; Styrsystem; tillväxt; tillverkningsföretag; information;

  Sammanfattning : Examensarbete, 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Fördjupning Controller, 4FE18E Titel: Styrning under tillväxt - en fallstudie på ett tillverkande företag Författare: Elise Pålsson och Ulrika Rehnström Handledare: Fredrik Karlsson Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund: Det ständiga behovet av förändring karakteriserar dagens marknad och företag måste anpassa sig efter omvärlden. Styrsystemets uppgift är att förse företag med information inför beslutsfattande och för att motivera de anställda. LÄS MER

 4. 4. Bedömningsstöd i matematik - vad händer sedan? : Lärares beskrivningar av analys, uppföljning och fortsatt undervisning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isabell Johansson; Ulrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :assessment support; assessment; analysis; follow up; teaching; SEN-students; bedömningsstöd; bedömning; analys; uppföljning; undervisning; SUM-elever;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lärare analyserar, följer upp samt vilka åtgärder som sätts in på individ-, grupp- och organisationsnivå efter att Skolverkets obligatoriska bedömnings-stöd i matematik i årskurs 1-3 genomförts. Fokus har lagts på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-elever). LÄS MER

 5. 5. ”Bara för att man bor på ett boende så kan man ju ändå vara ensam” : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal hanterar omsorgstagares ensamhet på ett särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulrika Eriksson; Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Loneliness; Elderly individual; Eldercare; Mental health; Care assistants; SOC; Empowerment; Stigma; Shame; Ensamhet; Äldre individ; Äldreomsorg; Psykisk hälsa; Omsorgspersonal; KASAM; Empowerment; Stigma; Skam;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to examine how care assistants deal with loneliness at an elder care facility. By expanding our knowledge about strategies being used we get a new perspective of how loneliness is handled in the real world. Method: As our method we chose a qualitative approach to collect empirical data. LÄS MER