Sökning: "Ulrika Karpefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Karpefors.

  1. 1. Det förändrande moderskapet : fem ensamstående småbarnsmammors upplevelse av förändring efter att de fött barn

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Ulrika Karpefors; [2017]
    Nyckelord :Motherhood; Single mother; Transition; Self; Intersubjectivity; Responsibility; Moderskap; Ensamstående; Förändring; Intersubjektivitet; Själv; Ansvar;

    Sammanfattning : Inledning: Övergången till att bli mor belyses i denna studie utifrån fem ensamstående mödrars subjektiva upplevelse av sitt moderskap.  Frågeställningar: Hur upplever den ensamstående kvinnan moderskapet? Vilken inverkan har moderskapet på hennes självuppfattning? Vad upplevs hjälpsamt respektive begränsande för övergången till att bli mor? Metod: Studien baseras på intervjudata från narrativt inriktade intervjuer med fem ensamstående förstagångsmödrar med barn, 9-15 månader gamla. LÄS MER