Sökning: "Ulrika Kregert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Kregert.

  1. 1. Marknadsplan för AB Tierpsbyggens 55+ segment

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Ulrika Kregert; Sara Olsson; [2009]
    Nyckelord :55 ; marknadsplan; Tierpsbyggen; seniorboende;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta fram en marknadsplan för Tierpsbyggens 55+ segment. Vi har fått i uppdrag av AB Tierpsbyggen att ta reda på hur de på långsikt ska knyta till sig kunder över 55 år. Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER