Sökning: "Ulrika Lindmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Lindmark.

  1. 1. Samverkan på lokal och regional beslutsnivå vid samhälleliga kriser

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Tina Harrysson; Ulrika Lindmark; [2004]
    Nyckelord :Crisis; crisis management; emergency management; disaster management; crisis command; coordination; cooperation; management; level of decision; actor; exercise; accident; criminal action; transmission of disease; social anxiety; infrastructure malfunction. Kris; krishantering; krisledning; samordning; samverkan; ledning; beslutsnivå; aktör; övning; olycka; kriminellt agerande; sjukdomsspridning; social oro; infrastruktursvikt; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : In this report networks of cooperation in crisis management are developed. The developed networks show the participant organisations in crisis management and on which level of decision they act. LÄS MER