Sökning: "Ulrika Lundin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ulrika Lundin.

 1. 1. Transboundary Waters: A Cross-National Study on how Economic Inequality Affects Transboundary Water Cooperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrika Lundin Glans; [2019]
  Nyckelord :Transboundary waters; cooperation; economic inequality;

  Sammanfattning : This study aims at investigating how economic inequality affects the possibilities for successful water cooperation between neighboring states sharing a transboundary watershed. As of 2019, researchers have concluded that there are 310 international river basins affecting 150 countries and 52 percent of the world’s population. LÄS MER

 2. 2. Intrahospitala transporter och patientsäkerhet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tomas Eriksson; Ulrika Lundin; [2018]
  Nyckelord :Patient safety; intrahospital transports; checklists; communication and teamwork.; Patientsäkerhet; intrahospitala transporter; checklistor; kommunikation och teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospitala transporter innebär att lämna tryggheten på intensivvårdsavdelningen och möta farorna i sjukhusets korridorer. Syfte: Denna studie har syftat till att öka förståelsen för patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter genom att belysa effekten av en checklista i ett före-efter förhållande utifrån tre perspektiv, kommunikation mellan professionerna, patientsäkerhet och arbetsflöde. LÄS MER

 3. 3. Diabetiska fotsår : Vad påverkar livskvaliteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Djupsjö; Ulrika Lundin; [2016]
  Nyckelord :Diabetic foot ulcer; persons; quality of life; Diabetiska fotsår; personer; livskvalitet;

  Sammanfattning : Diabetes är en sjukdom som i många fall kan leda till olika senkomplikationer, en av dem är fotsår. Att leva med diabetiska fotsår kan inverka på livskvaliteten, därför är det viktigt att få kunskap om vad som påverkar livskvaliteten för att kunna ge bättre omvårdnad och öka välbefinnandet. LÄS MER

 4. 4. Riskbedömning för att förutse komplikationer hos äldre patienter vid kolorektal kirurgi.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lundin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund:Det skulle vara värdefullt att ha ett riskbedömningsinstrument för att identifiera äldre patienter som är i risk för komplikationer efter kolorektal kirurgi.Syfte:Att undersöka förekomst av postoperativa komplikationer hos äldre kolorektalpatienter och om riskbedömningsinstrument eller andra faktorer kan förutse dessa. LÄS MER

 5. 5. Biomarker Discovery in Diabetic Nephropathy by Targeted Metabolomics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ulrika Lundin; [2008]
  Nyckelord :biomarker; targeted metabolomics; diabetes type 2; diabetic nephropathy;

  Sammanfattning : Diabetic nephropathy is a chronic kidney disease and one of the more severe complications from diabetes mellitus type 2. The glomerular and tubular dysfunctions usually lead to end stage renal disease and the treatments of these patients (dialysis, kidney transplants) are a huge economic burden for the society. LÄS MER