Sökning: "Ulrika Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ulrika Magnusson.

 1. 1. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 2. 2. Då ska vi reagera och agera i skolan : En kvalitativ studie gällande rutiner och tillvägagångssätt vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Magnusson; Monica Martinsson; [2022]
  Nyckelord :helhetsperspektiv; rutiner; samverkan; tidiga insatser; Tier-modellen;

  Sammanfattning : Skolfrånvaro ger konsekvenser för såväl enskild elev som för familj och samhälle och är ett växande problem både nationellt och internationellt. Elever i Sverige har skolplikt och utbildningsrätten är lagstadgad, detta till trots är allt fler elever frånvarande från skolan. LÄS MER

 3. 3. Förskolegården som undervisningsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulrika Nilsson; Mari-Louise Magnusson; [2019]
  Nyckelord :undervisning; utevistelse; utformning av förskolegården;

  Sammanfattning : Utevistelse är en självklar del inom förskolan. Vi vill i denna kvalitativa studie synliggöra hur förskolegården kan fungera som en pedagogisk resurs till pedagoger som har som syfte att bedriva undervisning på förskolegården. Vi använder oss av sociokulturellt perspektiv och miljöpsykologi som teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan sent 90-tal har man, genom att arbeta efter begreppet personcentrerad vård, sett detta som en förbättring av vårdkvalitén. Många studier har gjorts i ämnet och man har även infört personcentrerad vård som ett arbetssätt på vissa ställen. LÄS MER

 5. 5. Med sin kompetens som möjlighet och begränsning : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbetssituation inom första linjens insats personligt stöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Öhman; Ulrika Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; socialsekreterare; personligt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen ser på sitt handlingsutrymme i insatsen personligt stöd. För att titta närmare på detta har sex semistrukturerade intervjuer hållits med socialsekreterare inom första linjen. LÄS MER