Sökning: "Ulrika Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Ulrika Magnusson.

 1. 1. Förskolegården som undervisningsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Nilsson; Mari-Louise Magnusson; [2019]
  Nyckelord :undervisning; utevistelse; utformning av förskolegården;

  Sammanfattning : Utevistelse är en självklar del inom förskolan. Vi vill i denna kvalitativa studie synliggöra hur förskolegården kan fungera som en pedagogisk resurs till pedagoger som har som syfte att bedriva undervisning på förskolegården. Vi använder oss av sociokulturellt perspektiv och miljöpsykologi som teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s, working through the concept of person-centered care has beenseen as an improvement in quality of care. Many studies have been conducted on the subject, andperson-centered care has also been introduced as a way of working in some places. Going from taskorientedcare to person-centered care is a paradigm shift. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2 : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Westerlund; Ulrika Magnusson; [2018]
  Nyckelord :diabetes type 2; district nurse; elder; home healthcare; self care; diabetes typ2; distriktssköterska; egenvård; hemsjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i samhället och bland de äldre. Många av dessa har ett behov av omvårdnadsinsatser i form av hemsjukvård. Hemsjukvården är en vårdform som ökar i takt med att sjukhusen får ett minskat antal vårdplatser. Detta innebär ett ökat krav på hemsjukvården och dess resurser. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser vid övergång till insulinbehandling hos personer med DiabetesMellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ulrika Magnusson; Caroline Andersson; Marie-Louise Malmberg; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; insulin therapy; psychological insulin resistance; experiences; Diabetes Mellitus typ 2; insulinbehandling; psykologisk insulinresistens; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en av vår tids största sjukdomar och ett växande folkhälsoproblem. Mer än 75 % av personer med Diabetes Mellitus typ 2 som befinner sig i övergången till insulinbehandling upplever det som en svår utmaning. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga elever i lässvårighet. : Hur hanterar skolan det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ulrika Magnusson; [2015]
  Nyckelord :andraspråk; flerspråkighet; lässvårigheter; modersmål; specialpedgogik; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study was to examine what procedures there are to discover reading difficulties amongst students with another mother tongue than Swedish, and what teaching strategies teachers use in their teaching of these students. Teachers' competences were also examined. LÄS MER