Sökning: "Ulrika Malmerfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Malmerfors.

  1. 1. Controllerrollen : i litteraturen och i verkligheten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Ulrika Malmerfors; Tina Näslund; Åsa Seger; [2007]
    Nyckelord :controller; ekonomistyrning; controllerrollen;

    Sammanfattning : Termen controller började användas i Sverige runt år 1970 och är idag en vanligt förekommande syn i platsannonser. Enligt tidigare forskning på området har controllerrollen utvecklats från att ansvara för planering, uppföljning och analysering, till att handla om att hjälpa företaget att nå sina strategiska mål genom avsiktlig påverkan och styrning. LÄS MER