Sökning: "Ulrika Mattzzon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Mattzzon.

  1. 1. Stärkt leverantörsrelation förbättrar framtiden : Inköp inom textilföretag i sportbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Hanna Johannesson; Ulrika Mattzzon; [2018]
    Nyckelord :purchasing; sustainability; sourcing; supplier decisions; cost; B2B relations; network; inköp; hållbarhet; leverantörsval; kostnad; B2B relationer; nätverk;

    Sammanfattning : Textilbranschen är i ständig förändring där alltmer krav ställs på företag då industrin utgör en belastning på miljön genom produktionsprocesser och utsläpp. Därmed utgör det ett kritiskt läge där företagen måste ta dess ansvar i hållbarhetsfrågor som rör leverantör och produktion. LÄS MER