Sökning: "Ulrika Thell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Thell.

  1. 1. Från båt till folkrörelse : en studie av Dagens Nyheters skildring av veganer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Anna Stubbendorff; Ulrika Thell; [2002]
    Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Problem: Medierna är en viktig faktor i formandet av vår världsbild. Trots den nya kommunikationsteknologins framväxt är traditionella medier såsom press, radio och TV fortfarande den huvudsakliga källan till information för oss medborgare. LÄS MER