Sökning: "Underentreprenörer"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Underentreprenörer.

 1. 1. Hästen i skogsbruket – kommuners erfarenheter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Malin Carlsson; Pernilla Johansson; [2022]
  Nyckelord :skogshäst; arbetshäst; tätortsnära; skogsvårdsåtgärd; markskador;

  Sammanfattning : Hästarna hade förr en stor betydelse i skogsbruket, då de avlastade människan när det gällde bär- och draghjälp. I början på 1900-talet fanns det cirka 600 000 hästar i Sverige som sedan kom att minska drastiskt efter andra världskriget. LÄS MER

 2. 2. Processorienterat kvalitetsarbete : Möjligheter och hinder i utvecklandet av ett processorienterat arbetssätt för en byggentreprenör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Pellgård; [2022]
  Nyckelord :processorientering; ledningssystem; certifieringssystem; kvalitetsledning byggbranschen;

  Sammanfattning : De senaste åren har byggbranschen förbättrat sin effektivitet i betydligt långsammare takt än övriga industrier. Detta påverkar hela samhället då branschen har stor påverkan på samhällsekonomin. En lösning på denna ineffektivitet tros vara att ställa om till ett processtänk. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arash Badeie; Morsal Sarwari; Sally Sincar; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; byggarbetsplatsolyckor; säkerhetstänkande; arbetsmiljösäkerhet;

  Sammanfattning : Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsmöjligheter underprojekteringen med avseende på kommunikation : med avseende på kommunikation

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellen Göransson; [2021]
  Nyckelord :communication; construction design; Big room; Integrated Concurrent Engineering; collaboration; kommunikation; projektering; Big room; Integrated Concurrent Engineering; samarbete;

  Sammanfattning : I en projektering är det många aktörer som behöver samarbeta och tillsammans med att ta fram handlingar för att producera en byggnad. Det är en komplicerad process med många infallsvinklar och åsikter som behövs ta med i beaktning innan ett välfungerande resultat kan nås. LÄS MER

 5. 5. Optimering av sprutbetonganvändning vid bergförstärkning i Zinkgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eric Thunander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ortdrivning i Zinkgruvan förstärks väggar, tak och lastarrader  med sprutbetong. De två volymer på sprutbetong beställningar är 5,5 kubikmeter och 7 kubikmeter. I dagsläget använder Zinkgruvan en c-sprutning vid förstärkning av orter med sprutbetong. LÄS MER