Sökning: "Undernäring"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet Undernäring.

 1. 1. Mål för att förebygga undernäring inom äldreomsorgenEn kvalitativ innehållsanalys av kostpolicydokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Aideborn; [2021-08-30]
  Nyckelord :Undernäring; Måltidsmodellen; Äldreomsorg; kostpolicydokument;

  Sammanfattning : Livslängden ökar bland de äldre och alltflerdrabbas av olika besvär såsom skörhet, försämrad rörelseförmåga men även andra sjukdomar.Undernäringen är ett stort problem inom äldreomsorg och karaktäriseras som ett bristande tillstånd mellan energibalansen och nedbrytningsprocessen som regleras av sjukdom samt åldrande. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsmanipulering Till Patienter Med Sväljsvårigheter : Att krossa/dela fasta orala läkemedel ur ett sjuksköterske- och klinikapotekarperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Nadin Dhaif; [2021]
  Nyckelord :dysfagi; läkemedelsmanipulering; sjuksköterskor; klinkapotekare; läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Dysfagi är ett vanligt förekommande och mindre uppmärksammat tillstånd som påverkar patientens hälsa och livskvalité. Dysfagi innebär en försämrad ät- och sväljförmåga som kan leda till undernäring, ökad sjuklighet och uttorkning, som i sin tur kan leda till ökad dödlighet. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda Senior Alert i omvårdnad av äldre patienter inom hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Grace Landberg; Ricardo Magalhaes; [2021]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Distriktssköterskor; Senior Alert; Äldre patienter; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom användning av Senior Alert kan antalet fall av undernäring, trycksår, fallolyckor, munhälsa och blåsdysfunktion hos äldre personer förebyggas och minskas.  Äldre patienter i hemsjukvården är oftast multisjuka, deras hälsotillstånd kan vara komplexa och förändras drastiskt. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Åsa Lönnergård; Anette Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Nordiska näringsrekommendationerna; äldre över 65 år; näringsintag; kostrelaterade följdsjukdomar; livsmedelsteknik; food engineering; Nordic nutritional recommendations; recommended daily nutritional for elderly; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The aging of us humans is individual and occurs gradually over a long period of time. Some functions in the body deteriorate and older people often have difficulty for various reasons to get the amount of nutrition they need, so they usually need to divide their diet into more meals distributed during the day. LÄS MER

 5. 5. Nutritionstillförsel till patienter i behov av intensivvård : En retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Kilsand; [2021]
  Nyckelord :Energiintag; intensivvård; malnutrition; nutrition; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med nutritionsbehandling på intensivvårdsavdelningen är att undvika och/eller behandla undernäring samt efterföljande negativa konsekvenser såsom sviktande organfunktion, behov av ventilatorstöd och en försämrad sårläkning. Flera internationella studier har visat att intensivvårdspatienten inte får den mängd energi som är ordinerad. LÄS MER