Sökning: "Undersökning vid Karlstads universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden Undersökning vid Karlstads universitet.

 1. 1. En undersökning av användningen av lagstadgade tillgänglighetskrav vid utveckling och utvärdering av kommunala e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie med ett urval av yrkesverksamma inom kommunal e-tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :e-tjänster; Tillgänglighet; Utvärdering av e-tjänster; Utveckling av e-tjänster; e-tjänsteutveckling; Kommunala e-tjänster; DOS-lagen; offentlig sektor; digitalisering;

  Sammanfattning : Kommunala e-tjänster i Sverige är ett resultat utav e-förvaltningens syfte att tillgodose invånare med användbara e-tjänster. Flera studier visar dock att kommunernas e-tjänster trots lagstadgade tillgänglighetskrav från DOS-lagen uppvisar stora mängder tillgänglighetsbrister vilket resulterar i att dessa inte är tillgängliga för alla invånare i den utsträckning som de ska vara. LÄS MER

 2. 2. Barns rätt till familjeåterförening : En undersökning beträffande regleringen kring särskilt beroendeförhållande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Fällman; [2024]
  Nyckelord :Migrationsrätt; familjeåterförening; barnkonventionen; brutet beroendeförhållande; särskilt beroendeförhållande;

  Sammanfattning : En familjeåterförening kan ske för sökande och anknytningspersoner genom att erhålla ett uppehållstillstånd i enlighet med vad som stadgas i bland annat 5 kap. 3 § Utlänningslagen (2005:716, UtlL). Enligt 5 kap. 3 a § 2 p. LÄS MER

 3. 3. LAS 2022 och den okvalificerade arbetarens rättsliga ställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Kowalski; [2024]
  Nyckelord :LAS; lagen om anställningsskydd; anställningsskyddslagen; okvalificerade arbetare;

  Sammanfattning : Uppsatsen har i grunden baserat sig på den reform av anställningsskyddslagen (1982:80), LAS, som ägde rum 2022. Det är denna reforms effekter på okvalificerade arbetare som undersöks i föreliggande arbete. Reformen var omfattande och innefattade ändringar i alla faser av uppsägningsförfarandet. LÄS MER

 4. 4. Våld i kärleksrelationer - skyddas alla kvinnor? : En analys av närståenderekvisitet i 4 kap 4 a § BrB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Norling; [2024]
  Nyckelord :straffrätt; grov fridskränkning; grov kvinnofridskränkning; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; närstående;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har mäns våld mot kvinnor ansetts utgöra ett samhälls- och jämställdhetsproblem och som ett led i att bekämpa och synliggöra detta våld infördes fridskränkningsbrotten i 4 kap 4 a § BrB år 1998 med syftet att kunna ta hänsyn till den situation en kvinna kan befinna sig i när hon blir utsatt för våld av en man hon har en nära relation till. För att en kvinna som utsätts för våld av en partner ska få det straffrättsliga skydd som 4 kap 4 a § BrB ger måste hon vara gift eller sambo med mannen enligt bestämmelsens andra stycke, alternativt betraktas som närstående enligt bestämmelsens första stycke. LÄS MER

 5. 5. Allvarligt psykiskt störd - brottsling eller inte? : En undersökning av det s.k. tillräknelighetsrevisitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Greta Cedgård; [2024]
  Nyckelord :tillräknelighet; allvarlig psykisk störning; ansvarsförmåga; skuld; de lege ferenda.;

  Sammanfattning : Innan ikraftträdandet av dagens brottsbalk, från år 1965, återfanns det tillräknelighetsbestämmelser i 1864 års strafflag. Vid reformarbetet av strafflagen och införandet av den nuvarande brottsbalken anförde lagstiftaren att tillräknelighetskravet skulle slopas med beaktande av det påkallade samhällsskyddet. LÄS MER