Sökning: "Undersköterska uppsatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Undersköterska uppsatsen.

 1. 1. Kritiska framgångsfaktorer under den tidiga användningsfasen av ett digitaltsigneringssystem : En fallstudie ur två användarperspektivinom hemtjänsten i Östersunds kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Gradin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Signeringssystem för läkemedelsadministrering och andra insatser är en växande trend världen över. Målet med dessa system är framför allt ökad patientsäkerhet och högre produktivitet. LÄS MER

 2. 2. ”Det känns ju fantastiskt att bli lite bekräftad” : En kvalitativ studie om undersköterskors motivation och arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Celina Falk; [2021]
  Nyckelord :work motivation; job satisfaction; Assistant Nurse; elderly care; Herzberg s two-factor theory; Self-Determination Theory; arbetsmotivation; arbetstillfredsställelse; undersköterska; äldreomsorg; Herzbergs tvåfaktorteori; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Undersköterska inom äldreomsorgen är det vanligaste yrket i Sverige, men också den yrkeskategori som har flest sjukskrivningsdagar. Arbetsbelastningen beskrivs som hög och arbetsvillkoren bristfälliga. LÄS MER

 3. 3. Samma fast olikaWhat do you want to do ?New mailCopy : En explorativ studie om hur undersköterskorna inom hemtjänsten hanterar äldreomsorgens värdegrund och de organisatoriska förutsättningarnaWhat do you want to do ?New mailCopy

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Viktor Bergerus; Patrik Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :norm discrepancy; home care; nursing aide; care recipient; organisation; normdiskrepans; hemtjänst; undersköterska; omsorgstagare; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Samma fast olika – En explorativ studie om hur undersköterskorna inom hemtjänstenhanterar äldreomsorgens värdegrund och de organisatoriska förutsättningarna Författare: Patrik Bengtsson och Viktor Bergerus Uppsatsen syftade till att med en explorativ ansats, undersöka hur undersköterskor ihemtjänsten hanterar målen om självbestämmande, delaktighet och individanpassning samtvilka faktorer som möjliggör respektive begränsar implementeringen av målen. För att studienssyfte skulle uppnås, användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Lankell; Lisa Rådström; [2019]
  Nyckelord :existentiella dimensionen; existens; sjuksköterska; undersköterska; upplevelse; palliativ vård; andlighet; holistisk vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. LÄS MER

 5. 5. Att vara en kameleont - En kvalitativ studie om vad som kan skapa samförstånd och distansering i interaktionen mellan äldreomsorgens vårdtagare och vårdgivare i situationer som handlar om sexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Olsson; [2018]
  Nyckelord :äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; sexualitet; vårdtagare; samförstånd; distansering; intimitet; interaktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2013 gjordes en enkät på en vård- och omsorgskonferens inom Malmö stad i syfte att undersöka vård- och omsorgspersonalens syn på ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och omsorgstagarna. Det visade sig att även om många deltagare kunde berätta om situationer tagna direkt från omsorgens vardag som rörde ämnet sexualitet, definierade man inte detta utifrån begreppet sexualitet. LÄS MER