Sökning: "Underskottsavdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Underskottsavdrag.

 1. 1. Förslag om begränsning av avdrag för underskott - en undersökning av förslagets systemenlighet, förutsebarhet och konstitutionella legitimitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Arlebo; [2022-02-25]
  Nyckelord :Underskottsbolag; Underskottsavdrag; Stoppskrivelse; Retroaktivitetsförbudet; Skatteflyktslagen; Ägarförändringar; HFD 2021 ref. 33;

  Sammanfattning : Den 3 juni 2021 meddelade HFD att skatteflyktslagen inte hindrade ett underskottsbolag från att utnyttja sin rätt till underskottsavdrag efter en ägarförändring, trots att bolagets enda tillgång vid tidpunkten var en fordran på sitt moderbolag. Regeringen tolkade domen som ett kringgående av reglerna i 40 kap. LÄS MER

 2. 2. Spärregler för förlustutjämning vid omstruktureringar av aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Irina Timoshenko; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; handel med underskottsföretag; underskott; beloppsspärr; koncernbidragsspärr; fusionsspärr; fissionsspärr; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna för bolag gäller möjligheter till förlustutjämning, dvs. kvittning av en förlust som redovisats för ett beskattningsår mot inkomst för ett annat beskattningsår. LÄS MER

 3. 3. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln och koncernbidragsspärren : En utvärdering av de nya justerade bestämmelsernas effekt på koncerners resultatutjämningsmöjlighet ur ett neutralitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alicia Lihammar; [2021]
  Nyckelord :Generella ränteavdragsbegränsningsregeln;

  Sammanfattning : Den första januari 2021 trädde nya skatteregler i kraft avseende utökade underskottsavdrag. De nya skattereglerna kallas i uppsatsen för de nya justerade bestämmelserna och implementerades i syfte att åtgärda den neutralitetsbrist som uppstod för underskottsbolag i koncerner till följd av de tidigare bestämmelserna. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande underskottsavdrag - En kritisk studie av koncernavdragsreglerna i ljuset av den senaste rättsutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Ödman; [2016]
  Nyckelord :Koncernavdrag; koncernbidrag; förlustutjämning; Marks Spencer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to clarify the current scope of cross-border loss-relief between subsidiaries in the EU by examining the Marks & Spencer-case, along with its following case law up to the most recent cases by the ECJ, in particular Commission v UK. The final losses-doctrine seems to become stricter in later years, much due to the ECJ concluding that member states cannot be expected to account for particularities in the respective legislative structures of other states in the union. LÄS MER

 5. 5. Företagsskattekommitténs förslag om halvering av tidigare års underskott – i strid med retroaktivitetsförbudet?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Johanna Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Företagsbeskattning; lagförslag; Företagsskattekommittén; SOU 2014:40; underskottsavdrag; retroaktivitetsförbudet;

  Sammanfattning : Den 12 juni 2014 lämnade FSK ett lagförslag som bl.a. innebär att svenska bolags tidigare års underskott ska reduceras till hälften. Framställningens syfte är att utreda huruvida denna reducering står i strid med det grundlagsstadgade retroaktivitetsförbudet. LÄS MER