Sökning: "Undervisningsbegreppet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Undervisningsbegreppet.

 1. 1. Förskolegården – en plats för undervisning? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på förskollärares perspektiv av undervisning i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Broström; Moa Faritzson; [2023]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; förskolegården; undervisning; förskollärare; förskollärares förhållningssätt; didaktiska förutsättningar; platsens betydelse.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att nå en fördjupad förståelse av förskollärares perspektiv och erfarenheter av undervisning i förskolans utomhusmiljö, samt förskollärares syn på potentiella didaktiska möjligheter och utmaningar i samband med undervisning i förskolans utomhusmiljö. Det övergripande motivet bakom studiens inriktning är förskollärares undervisningsuppdrag och ansvar att leda målstyrda processer utifrån både planerat och spontant innehåll i varierande miljöer både utomhus och inomhus. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares perspektiv på undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om hur undervisning kan utgå från barns erfarenheter och förskollärarens roll i barns lek ur ett Dewey perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Blomqvist; Amanda Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Barns lek; Deweys perspektiv; Erfarenhet; Förskola; Förskollärares perspektiv; Förskollärares roll; Inquiry; Learning by doing; Lek; Undervisning; Utmaningar;

  Sammanfattning : Studiens intention är att bidra med en inblick i hur förskollärare talar om sin roll när de deltar i barnens lek och förskollärares perspektiv om hur undervisning kan utgå från barns erfarenheter. Detta då undervisningsbegreppet är nytt i läroplanen för förskolan (2018) samt att det genom Skolinspektionens (2017) rapporter framkommer att det finns en osäkerhet om begreppet undervisning bland förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Spontan undervisning i förskolan : en kvalitativ observationsstudie om den spontana undervisningens plats i förskolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Persson; Susanne Bauman; [2022]
  Nyckelord :Spontan undervisning; förskola; undervisning; lärande; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur förskollärarna använder spontan undervisning för att stötta barns lärande. Vi har i studien utgått ifrån det sociokulturella perspektivet med en kvalitativ ansats och observationer som metod. Vi har haft strukturerade observationer och varit deltagande observatörer. LÄS MER

 4. 4. ”Barnpassning och förvaring” som förskoleverksamhet : En intervjustudie av förskollärares och barnskötares uppfattning om undervisning i förskolan och pandemins påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Skörd; Oliwia Scuka; [2022]
  Nyckelord :Undervisning; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervjustudie; covid-19; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur införandet av undervisningsbegreppet i läroplanen för förskolan har påverkat verksamheten samt hur covid-19 pandemin påverkat verksamheten. Det sociokulturella perspektivet används för att förstå undervisningen och hur den planeras för samt bedrivs i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Undervisningens plats i förskolan : En studie om förskollärares resonemang kring undervisningsbegreppet och relationen mellan undervisning och lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Hagelin; Sofia Omidi; [2022]
  Nyckelord :undervisningsbegreppet; undervisning; lek; förskollärare; förskolan;

  Sammanfattning : Syfte Denna studie behandlar förskollärares syn på begreppet undervisning som är ett relativt nytt begrepp i förskolans läroplan samt vad undervisningen har för plats i förskolans verksamhet och hur den förhåller sig till leken. Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare resonerar kring begreppet undervisning och hur de ser på förskolans undervisning i relation till barns lek. LÄS MER