Sökning: "Undervisningskontext"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Undervisningskontext.

 1. 1. Skolan i den digitala världen : En designstudie om integrering av ett digitalt verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elina Bild; Julia Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Design research; undervisning; digitala verktyg; taluppfattning; social interaktion;

  Sammanfattning : Denna designstudie inriktar sig på integrering av ett digitalt verktyg i en specifik undervisningskontext. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och fokus ligger således på undervisningssituationen som helhet. Sociala interaktioner i form av möten mellan elever, lärare och artefakter genomsyrade undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Multimodalitet som verktyg i nyanländas undervisning inom bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Tirbal; [2018]
  Nyckelord :Bildlärare; Bildundervisning; Bildämnet; Multimodala strategier; Multimodalitet; Nyanlända elever;

  Sammanfattning : Mitt arbete har avsett att studera hur multimodalitet kan användas inom bildämnet för att undervisa nyanlända. Långsiktigt är syftet med denna kunskapsöversikt att öka mina möjligheter till en likvärdig bildundervisning för alla elever i mitt arbete som bildlärare, men även ge nyanlända så bra förutsättningar som möjligt för att tillgodogöra sig bildundervisningen trots förutsättningar som försvårar det. LÄS MER

 3. 3. Synliggörande av elevers förståelse imatematikundervisningen : En kvalitativ studie om elevers olika sätt att visa förståelse för bråktal i en undervisningskontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cajsa Nilsson; Hillevi Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Bråktal; Förståelse; Undervisningskontext; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bråktal är ett begrepp som är svårt att förstå för många elever eftersom det inte undervisas tillräckligt om det och anses som sällsynt i vardagslivet. Bråk är dessutom det begrepp som är mest komplext för elever i skolan och det finns mycket forskning som undersökt elevers förståelse för begreppet i testsituationer. LÄS MER

 4. 4. Primärkällor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Ramadan; [2018]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Historieundervisning; Primärkällor; Historisk empati; Källkritik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker forskningen om hur primärkällor kan vara en resurs i historieundervisningen samt vilken inverkan de har på elevers historiska tänkande. Frågeställningen och kunskapsöversiktens utgångspunkt är: Vad visar forskning om arbete med primärkällor i historieundervisningen? Genom att undersöka forskningsområdet, primärkällor i historieundervisningen, har jag identifierat tre övergripande teman. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers möten med samtidskonst i och utanför bildundervisningen : Extramurala erfarenheter och den språkliga medieringens betydelse för elevers uppfattning av samtidskonst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Gjörwell; [2018]
  Nyckelord :Bildundervisning; extramuralt lärande; gymnasieutbildning; samtidskonst; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade ta reda på vad elever från tre gymnasieskolor har för uppfattningar om samtidskonst. Ett urval av elever, vilka läser tredje året på ett estetiskt program, fick under studiens genomförande besöka Västerås Konstmuseums samtidskonstutställning Ur Aska. LÄS MER