Sökning: "Undervisningsmetoder idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Undervisningsmetoder idrott och hälsa.

 1. 1. Hur ser verkligheten ut för den nyexaminerade idrottsläraren? : En kvalitativ intervjustudie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser av undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2022]
  Nyckelord :Frame factors; PE teachers; teaching; teaching styles; Ramfaktorer; idrottslärare; undervisning; undervisningsstilar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyexaminerade lärares upplevelser av undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Detta undersöktes genom att intervjua dem om deras upplevelser när det kommer till yttre och inre faktorer som påverkar den didaktiska förmågan, hur respondenterna undervisar samt vilka undervisningsmetoder dem förhåller sig till i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Relevanta områden att belysa i hälsa inom idrott och hälsa : Ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Adam Hynam; Johanna Carlén; [2022]
  Nyckelord :idrott och hälsa; hälsa; undervisningsmetoder; elevperspektiv; KASAM; salutogen; patogen.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det inte gjorts många studier ur ett elevperspektiv på vad som är relevanta områden inom hälsa i ämnet idrott och hälsa (Røset et al., 2020:4–5). LÄS MER

 3. 3. Motorik och dess prediktorer : En deskriptiv pilotstudie i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Filip Fröberg; [2022]
  Nyckelord :Constructivism; intervention; motor development; motor skill observation; motor training; physical education; Konstruktivism; intervention; motorisk utveckling; motorisk träning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Inom en idrott och hälsa (IDH)-miljö, är syftet med denna studie (1) att fastställa effekten av motorisk träning på barn; (2) identifiera korrelerade prediktorer för motorik. Genom en systematisk informationssökning tillhandahålls en omfattande bakgrund som beskriver en uppsjö av framgångar inom motoriska inteventionsstudier och påverkade områden. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla : En kvalitativ intervjustudie av idrottslärares upplevelser av anpassningar och kollegialt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emine Tunuzliu; Merita Tunuzliu; [2022]
  Nyckelord :Teaching methods; collegial learning; capital; adaptation; physical education; Undervisningsmetod; kollegialt lärande; kapital; anpassning; inkludering; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka idrottslärares arbete med undervisningsmetoder som möjliggör en skola för alla. Samt att undersöka eventuella kompetenser eller kunskaper som idrottslärarna upplevs sakna inom möjliggörande metoder för ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av idrott och hälsa – Ett hot mot rättssäkerheten? : En kvantitativ studie om rättssäkra betyg vid distansundervisning i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Maja Pockar; Bianca Carter; [2021]
  Nyckelord :Validity; reliability; grades; physical education; upper secondary school; distance studies; frame factor theory. ; Distansundervisning; rättssäker bedömning; rättssäkra betyg; validitet; reliabilitet; idrott och hälsa; gymnasiet; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera huruvida det går att sätta rättssäkra betyg på elever i idrott och hälsa under distansundervisning. Enkätundersökning var metoden för att besvara frågeställningen. 100 lärare deltog i undersökningen och besvarade tolv frågor om ämnets planering och bedömning i idrott och hälsa. LÄS MER